Regulamin

Regulamin sklepu MIEJSCE PEŁNE SZCZĘŚCIA

 

I. Informacje ogólne

1.     Właścicielem serwisu internetowego "Miejsce Pełne Szczęścia" www.miejscepelneszczescia.pl jest BB-Blue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Joanny 23/17, 41-703 Ruda Śląska, NIP 7543031190, REGON 160381245, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377111, zwana dalej sprzedającym.

2.    Sprzedaż produktów następuje w drodze elektronicznej w sklepie internetowym "Miejsce Pełne Szczęścia"

 

II. Pojęcia

 1. adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
 2. sprzedający - BB – Blue Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 23/17, 41-703 Ruda Śląska, NIP 7543031190, REGON 160381245, KRS 0000377111;
 3. newsletterwiadomości e-mail wysyłane do klientów sklepu, informujące                  o aktualnej ofercie, promocjach, nowościach, zmianach itp.;
 4. przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach teleinformatycznych;
 5. sklep internetowy – serwis internetowy www.miejscepelneszczescia.pl, której właścicielem jest BB – Blue Sp. z o.o.;
 6. sprzedaż drogą elektroniczną – sprzedaż bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie kupującego, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania;
 7. kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna i inna, która korzysta ze sprzedaży drogą elektroniczną.
 8. produkt – przedmiot będący w ofercie sprzedaży sklepu internetowego;

 

III. Zasady ogólne sprzedaży

Sprzedaż drogą elektroniczną następuje poprzez sklep internetowy www.miejscepelneszczesciapl  i obejmuje prezentację oraz możliwość zakupu produktów.

Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu internetowego jest dostęp poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do internetu, posiadanie oraz dostęp do poczty elektronicznej.

Zakup produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.

Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym danych osobowych.

W serwisie internetowym www.miejscepelneszczescia.pl w zakładce „Kontakt” kupujący ma możliwość wysłania wiadomości do sprzedającego. Kupujący zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Informacje, materiały, prezentacje lub ceny produktów sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert.

Kupujący poprzez dodanie adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie, internetowej wyraża zgodę na otrzymywanie od sprzedającego wiadomości o promocjach i nowościach sklepu internetowego. Aby zrezygnować  z otrzymywania newslettera należy wysłać na adres sekretariat@bb-med.pl lub używając formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „Kontakt” informację „Rezygnuję z newslettera”.

 

IV. Zawarcie umowy

 1. Kupujący każdorazowo przed zawarciem umowy zapoznaje się z Regulaminem sklepu.
 2. Kupujący dokonuje zakupu produktu poprzez dodanie go do „koszyka”. Po dokonaniu zakupu produktu, kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”. Kupujący jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz numeru NIP, adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu.
 3. Następnie, kupujący klika przycisk „Dalej”. Kupujący ma możliwość przesłania sprzedającemu dodatkowych informacji lub uwag do zamówienia oraz uzupełnienia danych niezbędnych do otrzymania faktury VAT.
 4. Następnie, kupujący klika przycisk „Dalej” i w tym miejscu kupujący sprawdza poprawność wprowadzonych danych osobowych oraz danych firmy oraz wybiera metodę zapłaty. Kupujący zatwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz polityką prywatności.
 5. Kupujący wybiera formę płatności i sposób dostawy.
 6. Następnie, Kupujący klika przycisk „Kupuję i płacę”. Zapłata następuje poprzez dokonanie tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą karty kredytowej.
 7. Do kwoty produktu doliczana jest opłata za koszty dostawy, zgodnie z wybrana opcją, m.in. in post - paczkomaty, kurier, poczta polska.
 8. Potwierdzenie dokonania zamówienia wraz z podsumowaniem zakupu produktu, płatności zostaje przesłane na adres e-mail kupującego wskazany w zamówieniu.
 9. Regulamin stanowi integralną cześć umowy.

 

V. Prawa i obowiązki Stron

Sprzedający ma prawo do:

 1. odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w przypadku naruszenia przez kupującego postanowień Regulaminu,
 2. anulowania transakcji w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana jest przez osobę nieuprawnioną oraz obciążenia kupującego kosztami transakcji,
 3. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku nadużyć kupującego.

Kupujący zobowiązany jest do:

 1. podania danych prawdziwych i aktualnych,
 1. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,
 1. współpracy ze sprzedającym celem realizacji zamówienia,
 2. zapłaty ceny za zakupiony towar,
 3. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa                                          i postanowieniami Regulaminu.

 

VI. Cena

1. Cena produktu podana jest przy produkcie. W przypadkach wskazanych przez Sprzedającego cena może być ustalana indywidualnie.

2. Warunkiem wysłania produktów jest zapłata ceny przez kupującego.

 

VII. Sposoby płatności

1. Sprzedający udostępnia sposób płatności za pośrednictwem internetowych serwisów płatności.

2. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą kart kredytowych i szybkich przelewów ze wszystkich banków polskich.

3. Kupujący dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a produkty wysyłane są dopiero po ich opłaceniu.

4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny za zakupiony produkt najpóźniej w przeciągu 24 godzin od momentu dodania go do koszyka.

 

VIII. Koszty płatności i wysyłka

1.  Koszty dostawy nabytych przez kupującego produktów ustalane są w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

2.  Sprzedający zobowiązany jest do wysyłki zakupionych przez kupującego produktów w przeciągu 24 godzin od dnia zaksięgowania płatności na jego koncie.

3.  Dostawa produktów przez Przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, tj. od 1-2 dni roboczych od nadania przez sprzedającego przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt).

 

IX. Odstąpienie od umowy

1.   Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego Formularza zwrotu produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: seketariat@bb-med.pl, lub Poczty Polskiej w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Formularza zwrotu.

2.   W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupione produkty sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

3.   Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4.   Sprzedający dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.   Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.   Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.   Termin 14- sto dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym objął produkt w posiadanie.

8.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadku umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem zakupu jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem zakupu jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w której przedmiotem zakupu jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi produktami,

9.   Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającemu, jak i Kupującemu, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

X. Reklamacja

1.    Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2.    Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@bb-med.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.miejscepelneszczescia.pl w zakładce „Kontakt”.

3.    Sprzedający obowiązany jest do odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.

4.    W związku z reklamacją klienta będącego konsumentem, sprzedający pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

5.    Reklamację produktu z tytułu rękojmi kupujący może zgłosić jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzi, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem.

6.    Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

7.    Kupujący zobowiązany jest w tym przypadku zwrócić reklamowany produkt wraz z pisemnym zgłoszeniem w formie mailowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz dowodem zakupu produktu w sklepie BB-Blue sp. z o.o. – np. faktury.

8.    Kupujący zobowiązany jest również do określenia swoich oczekiwań - obniżenia ceny, zwrotu środków, naprawy, wymiany na produkt wolny od wad.

 

XI. Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania

1. Jeżeli podczas doręczenia przesyłki kupujący stwierdzi jej uszkodzenie, może sprawdzić jej zawartość bezpośrednio przed doręczeniem (potwierdzeniem odbioru).

2. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń nie wymaga spisywania protokołu.

3. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona i kupujący nie wyraża zgody na jej przyjęcie, obligatoryjne jest spisanie protokołu.

 

XII. Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie internetowym www.miejscepelneszczesciapl oraz będących częścią sprzedaży przysługują sprzedającemu i są chronione prawami autorskimi oraz innymi.

2. Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, ilustracjami, jest własnością sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami.

3. Zabronione jest ich kopiowanie, przekształcanie, przekazywanie osobom trzecim lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie bez wyraźnej pisemnej zgody BB – Blue Sp. z o.o.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podane przez kupującego podlegają ochronie na zasadach określonych przez Administratora wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz w Polityce prywatności.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.                         W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2.   Ewentualne spory wynikające na tle umowy zawartej między sprzedającym,                    a kupującym nie będącym konsumentem, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedającego.

3.   Regulamin obowiązuje od 11.01.2021r.