Regulamin

Regulamin sklepu MIEJSCE PEŁNE SZCZĘŚCIA

 

I. Informacje ogólne

Właścicielem serwisu internetowego „Miejsce pełne szczęścia”

www.miejscepelneszczescia.pl jest BB-Blue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z

siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 23/17, NIP 754 303 11 90, REGON

160381245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000377111, zwana dalej sprzedającym.

Sprzedaż produktów następuje w drodze elektronicznej w sklepie internetowym

„MIEJSCE PEŁNE SZCZĘŚCIA”.

Klient lub użytkownik korzystający z serwisu internetowego może w szybki sposób

kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod

adresem info@miejscepelneszczescia.pl lub pod numerem telefonu: +48 693 090 661 w

godzinach pracy podanych w zakładce przy danych kontaktowych – w prawym

dolnym rogu strony internetowej www.miejscepelneszczescia.pl

Sprzedający deklaruje, że w sklepie internetowym na stronie

www.miejscepelneszczescia.pl sprzedaje produkty w ramach prowadzonej

działalności gospodarczej.

II. Pojęcia

adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie

się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami

teleinformatycznymi, w szczególności poczty elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia

18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z

późn. zm.) sprzedający –BB – Blue Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. Joanny 23/17, NIP

754 303 11 90, REGON 160381245;

newsletter – wiadomości e-mail wysyłane do klientów sklepu, informujące o

aktualnej ofercie, promocjach, nowościach, zmianach itp.;

przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych

osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,

udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach

teleinformatycznych;

serwis internetowy – strona internetowa miejscepelneszczescia.pl, którego właścicielem

jest BB – Blue Sp. z o.o., i za pomocą którego Sprzedający prowadzi sprzedaż produktów

oraz działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

sprzedaż drogą elektroniczną – sprzedaż bez jednoczesnej obecności stron (na

odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie kupującego, przesyłanych i

otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania;

kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna i inna, która korzysta ze sprzedaży drogą

elektroniczną.

produkt – przedmiot będący w ofercie sprzedaży sklepu internetowego

 

III. Zasady ogólne sprzedaży

1. Sprzedaż drogą elektroniczną następuje poprzez sklep internetowy

www.miejscepelneszczescia.pl i obejmuje prezentację oraz możliwość zakupu

fabrycznie nowych produktów.

2. Na stronie internetowej, przy prezentowanym produkcie sprzedający

zamieszcza informacje o cenie produktu, cechach, jakości oraz istotnych

właściwościach produktu.

3. Warunkiem technicznym korzystania ze sklepu internetowego jest dostęp

poprzez urządzenie teleinformatyczne z dostępem do internetu, posiadanie

oraz dostęp do poczty elektronicznej.

4. Zakup produktów drogą elektroniczną jest dobrowolny.

5. Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia prawdziwych danych, w tym

danych osobowych.

6. W serwisie internetowym www.miejscepelneszczescia.pl w zakładce

„Kontakt” kupujący ma możliwość wysłania wiadomości do sprzedającego.

Kupujący zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz

numeru telefonu.

7. Informacje, materiały, prezentacje lub ceny produktów sprzedającego nie

stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a stanowią

jedynie zaproszenie do składania ofert.

8. Kupujący poprzez dodanie adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie,

internetowej wyraża zgodę na otrzymywanie od sprzedającego wiadomości

o promocjach i nowościach sklepu internetowego. Aby zrezygnować

z otrzymywania newslettera należy wysłać na adres: info@miejscepelneszczescia.pl

lub używając formularza kontaktowego znajdującego się na stronie

internetowej w zakładce „Kontakt” informację „Rezygnuję z newslettera”.

IV. Zawarcie umowy

Kupujący każdorazowo przed zawarciem umowy zapoznaje się z Regulaminem sklepu.

Kupujący dokonuje zakupu produktu poprzez dodanie go do „koszyka”. Po dokonaniu

zakupu produktu, kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”. Kupujący jest zobowiązany do

podania imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu, adresu poczty elektronicznej oraz numeru

telefonu.

Następnie, kupujący klika przycisk „Dalej”. Kupujący ma możliwość przesłania

sprzedającemu dodatkowych informacji lub uwag do zamówienia oraz uzupełnienia danych

niezbędnych do otrzymania faktury VAT.

Następnie, kupujący klika przycisk „Dalej” i w tym miejscu kupujący sprawdza poprawność

wprowadzonych danych osobowych oraz danych firmy oraz wybiera metodę zapłaty.

Kupujący zatwierdza oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem oraz zasadami

przetwarzania danych osobowych.

Kupujący wybiera formę płatności i sposób dostawy.

Następnie, Kupujący klika przycisk „Kupuję i płacę”. Zapłata następuje poprzez dokonanie

tradycyjnego przelewu bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

Do kwoty produktu doliczana jest opłata za koszty dostawy, zgodnie z wybrana opcją, m.in.

in post - paczkomaty, kurier, poczta polska.

Potwierdzenie dokonania zamówienia wraz z podsumowaniem zakupu produktu, płatności

zostaje przesłane na adres e-mail kupującego wskazany w zamówieniu.

Regulamin stanowi integralną cześć umowy.

 

V. Prawa i obowiązki Stron

Sprzedający ma prawo do:

1. odstąpienia od realizacji umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w

przypadku naruszenia przez kupującego postanowień niniejszego Regulaminu,

2. anulowania transakcji w przypadku pozyskania informacji, że płatność dokonywana

jest przez osobę nieuprawnioną oraz obciążenia kupującego kosztami transakcji,

3. dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed sądem, w przypadku nadużyć

kupującego.

 

Kupujący zobowiązany jest do:

1. podania danych prawdziwych i aktualnych,

2. potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem,

3. współpracy ze sprzedającym celem realizacji zamówienia,

4. zapłaty ceny za zakupiony towar,

5. korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z przepisami prawa

i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu

w ramach sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

VI. Cena

1. Cena produktu jest ceną brutto i podana jest przy produkcie.

2. W przypadku produktów objętych promocją, przy produkcie wyświetla się cena

przed promocją z ostatnich 30 dni (na czarno i przekreślona) oraz cena

obowiązująca – promocyjna (na czerwono).

3. Warunkiem wysłania produktów jest zapłata ceny przez kupującego.

 

VII. Sposoby płatności

1. Sprzedający udostępnia sposób płatności za pośrednictwem internetowych serwisów

płatności.

2. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą kart

kredytowych i szybkich przelewów ze wszystkich banków polskich.

3. Kupujący dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

4. Produkty wysyłane są dopiero po ich opłaceniu.

5. Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny za zakupiony produkt

najpóźniej w przeciągu 24 godzin od momentu dodania go do koszyka.

 

VIII. Koszty płatności i wysyłka

1. Koszty dostawy nabytych przez kupującego produktów ustalane są w trakcie procesu

składania zamówienia i są uzależnione od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.

2. Sprzedający zobowiązany jest do wysyłki zakupionych przez kupującego produktów w

przeciągu 24 godzin od dnia zaksięgowania płatności na jego koncie.

3. Dostawa produktów przez Przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym,

tj. od 1-2 dni roboczych od nadania przez sprzedającego przesyłki (dostawa następuje

wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót i niedziel oraz świąt).

 

IX. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić ze skutkiem

natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego

Formularza zwrotu produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

info@miejscepelneszczescia.pl, lub Poczty Polskiej w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Formularza zwrotu.

2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Kupujący ma

obowiązek zwrócić zakupione produkty sprzedawcy lub przekazać go osobie

upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze

produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Sprzedający dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy

użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący

wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi

kosztami.

5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez sklep, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu

Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Kupującego, może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Termin 14- sto dniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od

dnia, w którym objął produkt w posiadanie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w

wypadku umowy sprzedaży:

a) w której przedmiotem zakupu jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według

specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b) w której przedmiotem zakupu jest produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu

c) w której przedmiotem zakupu jest produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostanie nierozłącznie połączony z innymi produktami

9. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedającemu, jak i

Kupującemu, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego

zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

X. Reklamacja

Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy.

Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres info@miejscepelneszczescia.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.miejscepelneszczescia.pl w zakładce „Kontakt”.

 

Sprzedający obowiązany jest do odpowiedzi na reklamacje niezwłocznie, nie później jednak

niż w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia.

W związku z reklamacją klienta będącego konsumentem, sprzedający pokrywa koszty

odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad.

Reklamację produktu z tytułu rękojmi kupujący może zgłosić jeżeli przed upływem 2 lat od

dnia otrzymania produktu stwierdzi, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub

niezgodny z opisem.

Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

Kupujący zobowiązany jest w tym przypadku zwrócić reklamowany produkt wraz z pisemnym

zgłoszeniem w formie mailowej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz dowodem zakupu

w sklepie internetowym BB-Blue Sp. z o.o. – np. faktury.

Kupujący zobowiązany jest również do określenia swoich oczekiwań – obniżenia ceny,

zwrotu środków, naprawy, wymiany na produkt wolny od wad.

XI. Uszkodzenie stwierdzone podczas doręczania

1. Jeżeli podczas doręczenia przesyłki kupujący stwierdzi jej uszkodzenie, może sprawdzić

jej zawartość bezpośrednio przed doręczeniem (potwierdzeniem odbioru).

2. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń nie wymaga spisywania protokołu.

3. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona i kupujący nie wyraża zgody na jej przyjęcie,

obligatoryjne jest spisanie protokołu.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do treści zawartych w serwisie internetowym www.miejscepelneszczescia.pl

oraz będących częścią sprzedaży przysługuje Sprzedającemu i są chronione prawami

autorskimi oraz innymi.

Zawartość strony internetowej, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, ilustracjami, jest

własnością sprzedającego lub podmiotów z nim współpracujących. Treści te są chronione

prawem autorskim i innymi prawami.

Zabronione jest ich kopiowanie, przekształcanie, przekazywanie osobom trzecim lub

jakiekolwiek inne wykorzystywanie bez wyraźnej pisemnej zgody BB – Blue Sp. z o.o.

 

XIII. Ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podane przez kupującego podlegają ochronie na zasadach

określonych przez Administratora wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

oraz w Polityce prywatności.

 

XIV. Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w

szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz

inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Ewentualne spory wynikające na tle umowy zawartej między sprzedającym, a

kupującym nie będącym konsumentem, będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca

siedziby sprzedającego.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023r.